۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩
Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường THPT Lý Tự Trọng

۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩


 
Trang ChínhLiên kếtPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng NhậpĐăng ký
Top posters
anhkuti (223)
 
administrator (217)
 
thanhlong (205)
 
no_love90 (186)
 
Kute Ngố (131)
 
hungxh (110)
 
lecuong12a (97)
 
thuystyle (87)
 
lai12a2009 (66)
 
sorry (45)
 

250 câu trắc nghiệm sinh họcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Oct 12, 2010 4:09 pm
avatar
[Thành viên] - phungnguyenmembers
members
Bài viết : 41
PMP : 76
Được thanks : 0
Tham gia ngày : 24/09/2010

Bài gửiTiêu đề: 250 câu trắc nghiệm sinh học
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: 250 câu trắc nghiệm sinh học

1. Trong ky thuat cây gen người ta dùng vi khuan E. coli làm tê bào nhan vì:
a. Vi khuan này sinh s n rât nhanh
b. Sô lượng cá the nhiêu
c. De làm
d. Câu tạo cơ the dơn gi n
2. NST bình thường NST bị dot biên
A B C D E x F G H M N O C D E x F G H
=
M N O P Q x R A B P Q x R
Dot biên trên thuoc dạng gì?
a. Lap doạn NST
b. Chuyen doạn NST tương ho
c. Chuyen don NST không tơng ho
d. Chuyen don trên 1 NST
3. Dot biên mât 1cap nuclêotit trong gen câu trúc (không nh hng bo ba m dâu
và kêt thúc) se làm
a. mât mot bo ba mã hóa trên gen, do dó làm mât 1 axit amin tơng ng
b. thêm mot bo ba mã hóa trên gen, do dó làm thêm 1 axit amin tơng ng
c. thay doi các bo ba mã hóa trên gen, do dó làm thay doi các axit amin
tơng ng
d. thay doi các bo ba mã hóa trên gen t" diem x y ra dot biên cho dên cuôi
gen, do dó làm thay dôi các axit amin tơng ng
4. Dong vat có vú xuât hien vào k$:
a. Than dá
b. Pecmơ
c. Tam diep
d. Giura
5. Vai trò c&a ch'n l'c nhân to là:
a. Hình thành nòi m(i, th m(i
b. Hình thành loài m(i
c. Dong l)c tiên hóa c&a vat nuôi và các th cây trông
d. Dong l)c tiên hóa c&a sinh gi(i
6. Trong ch'n giông gia súc, phơng pháp nào dem li hieu qu cao?
a. Ch'n l'c hàng lot mot lân
b. Ch'n l'c cá the kêt hp v(i kiem tra kieu gen
c. Ch'n l'c cá the mot lân
d. Ch'n l'c hàng lot nhiêu lân
7. Tiêu chuan phân biet nào là quan tr'ng nhât de phân biet 2 loài giao phôi có quan
he thân thuoc?
a. Tiêu chuan hình thái
b. Tiêu chuan da lí, sinh thái
c. Tiêu chuan sinh lí, hóa sinh
d. Tiêu chuan di truyên
8. Trong ch'n giông cây trông, ngi ta to ra cây dơng lieu 3n nham thu hoch
a. Lá
b. Go
c. Qu
d. C&
9. Trng hp nào sau dây gây biên doi nhilêu nhât trong thành phân câu trúc c&a
phân t/ protêin tơng ng do gen dot biên tong hp? (không nh hng bo ba m
dâu và kêt thúc)
a. mât ba cap nuclêôtit trong mot bo ba mã hóa
b. thay thê mot cap nuclêôtit
c. mât mot cap nuclêôtit
d. d o v trí gi5a 2 cap nuclêôtit kê nhau
10. Tia t/ ngoi dc ADN hâp thu nhiêu nhât có b(c sóng:
a. 2075A0
b. 2750A0
c. 2570A0
d. 2057A0
11. Tác nhân gây dot biên nào không có kh nang xuyên sâu nên ngi ta ch$ dùng nó
dê x/ lí vi sinh vat, bào t/, ht phân de gây dot biên gen, dot biên NST?
a. Tia phóng x
b. Tia t/ ngoi
c. Sôc nhiet
d. 5-Brôm uraxin
12. M c ph n ng rong là
a. Nh5ng biên dôi kieu hình c&a cùng 1 kieu gen, phát sinh trong quá trình
phát trien cá the d(i nh hng c&a môi trng
b. Gi(i hn thng biên c&a l kieu gen tr(c nh5ng diêu kien môi trng
khác nhau
c. Nh5ng tính trng de dàng thay doi theo nh hng c&a diêu kien sông
d. Nh5ng tính trng ít thay doi theo nh hng c&a diêu kien sông
13. Kêt qu nào sau dây không ph i là c&a hien tng giao phôi gân?
a. Tang t$ le the dông hp
b. Gi m t$ le the d hp
c. Giông b thoái hóa
d. To u thê lai
14. Trong 4 dng vn ngi hóa thch d(i dây, dng nào gân giông v(i ngi hơn
c ?
a. Parapitec
b. Driôpitec
c. Ôxtralôpitec
d. Prôpliôpitec
15. Dot biên câu trúc NST nào sau dây làm tang cng do bieu hien tính trng c&a
sinh vat?
a. Mât don NST
b. Lap don NST
c. D o don NST
d. Chuyen don NST
16. Dâu hieu cơ b n c&a s) sông nào sau dây theo quan niem hien di?
a. Hô hâp
b. Sinh s n
c. C/ dong
d. He thông m
17. Qua sơ dô phân li tính trng, ta có the kêt luan toàn bo sinh gi(i da dng ngày nay
dêu
a. Không có chung nguôn gôc
b. Có chung nguôn gôc
c. Có to ch c cao
d. Dc thích nghi cao do
18. Nguyên nhân tiên hóa theo Lamac là:
a. Ch'n l'c t) nhiên tác dong thông qua dac tính biên di và di truyên c&a
sinh vat
b. Ngoi c nh thay doi qua không gian và thi gian hoac thay doi tap quán
hot dong dong vat
c. Tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi d(i tác dAng c&a
ngoi c nh
d. Do biên doi qua trung gian c&a he thân kinh dan dên s) biên doi c&a các
cơ quan bo phan tơng ng
19. Thành t)u lai kinh tê n(c ta to dc bò lai F1 chu dc khí hau nóng, s n xuât
1000kg s5a trong 1 nam, t$ le bơ 4 - 4,5%. Dây là kêt qu c&a trng hp lai nào
sau dây?
a. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò d)c Hôsten Hà Lan
b. Pt/c: Bò cái Hôsten Hà Lan x Bò vàng d)c Thanh Hóa
c. Pt/c: Bò cái Ân Do x Bò vàng d)c Thanh Hóa
d. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò d)c Ân Do
20. Bò sát khong lô chiêm u thê vào k$:
a. Than dá
b. Pecmơ
c. Tam diep
d. Giura
21. Qui dnh chiêu h(ng và nhp dieu biên doi kieu gen hình thành dac diem thích
nghi cho sinh vat là vai trò c&a nhân tô nào trong quá trình hình thành dac diem
thích nghi?
a. Quá trình dot biên
b. Quá trình giao phôi
c. Quá trình ch'n l'c t) nhiên
d. Quá trình dot biên, quá trình giao phôi và quá trình ch'n l'c t) nhiên
22. E cây giao phân, nêu di dâu (I0) có t$ le the d hp 100%, sau khi t) thA phân bat
buoc qua các thê he thì I3 có t$ le the dông hp troi là:
a. 75%
b. 50%
c. 37,5%
d. 25%
23. Ý nghia nàu sau dây không ph i là c&a quá trình giao phôi
a. Dot biên dc phát tán trong quân the
b. To ra vô sô biên d to hp
c. To ra nguôn nguyên lieu sơ câp
d. Làm trung hòa tính có hi c&a dot biên và góp phân to ra nh5ng to hp
gen thích nghi
24. Biên d di truyên bao gôm:
a. Thng biên và dot biên
b. Thng biên và biên d to hp
c. Biên d to hp và dot biên
d. Dot biên nhiem sac the và dot biên gen
25. Trong ch'n giông cây trông, ngi ta to ra cây dâu tam 3n nham thu hoch
a. Lá
b. Go
c. Qu
d. C&
26. Ch'n l'c hàng lot d)a vào:
a. Kieu hình
b. Kieu hình và kieu gen
c. Hieu qu ch'n l'c
d. Kieu gen
27. Gen bình thng Gen dot biên … ATA TXG AAA … … ATA GXG AA A … …
TAT AGX TTT … … TAT XGX TT T … Dot biên trên thuoc dng gì?
a. mât l cap nuclêôtit
b. thêm 1 cap nuclêôtit
c. thay 1 cap nuclêôtit
d. d o v trí gi5a 2 cap nuclêôtit
28. Theo Dacuyn, nguyên nhân c&a tiên hóa là:
a. Ch'n loc t) nhiên tác dong thông qua dauc tính biên d và di truyên c&a
sinh vat
b. Ngoi c nh thay doi qua không gian và thi gian hoac thay doi tap quán
hot dong dong vat
c. Tích luy các biên d có lơi, dào th i các biên d có hi d(i tác dAng c&a
ngoi c nh
d. Do biên doi qua trung gian c&a he thân kinh dan dên s) biên doi cua các
cơ quan bo phan tơng ng
29. Trong ch'n giông cây trông, ngi ta to ra cây da hâu 3n nham thu hoch
a. Lá
b. Go
c. Qu
d. C&
30. Nh5ng dac tính nào d(i dây không ph i c&a các côaxecva?
a. Có the hâp thA các chât h5u cơ trong dung dch
b. Có the l(n dân, làm biên doi câu trúc noi ti
c. D(i tác dAng cơ gi(i, có the phân chia thành nh5ng gi't nhI m(i
d. Là dng sông dâu tiên có câu to tê bào
31. Nhân tô tiên hóa cơ b n nhât là:
a. Quá trình dot biên
b. Quá trình giao phôi
c. Quá trình ch'n l'c t) nhiên
d. Các cơ chê cách li
32. Nhóm quân the kí sinh trên loài vat ch&, hoac trên nh5ng phân khác nhau trên cơ
the vat ch& g'i là:
a. Nòi da lí
b. Nòi sinh thái
c. Nòi sinh h'c
d. Quân the giao phôi
33. E cây giao phân, nêu di dâu (I0) có t$ le the d hp 100%, sau khi t) thA phân bat
buoc qua các thê he thì I3 có t$ le the dông hp là:
a. 75%
b. 50%
c. 37,5%
d. 25%
34. Nh5ng nguyên tô pho biên chiêm kho ng 96% trong cơ the sông là:
a. C, H, O
b. C, H, O, N
c. Ca, Fe, Mg
d. S, P, Na, K
35. Cách tiên hành lai kinh tê n(c ta ch& yêu là:
a. Cho con cái và con d)c giông thuân cao s n n(c ngoài nhap noi giao
phôi v(i nhau
b. Cho con cái và con d)c giông thuân cao s n trong n(c nhap noi giao phôi
v(i nhau
c. Cho con cái thuoc giông trong n(c giao phôi v(i con d)c cao s n thuoc
giông thuân nhap noi
d. Cho con d)c thuoc giông trong n(c giao phôi v(i con cái cao s n thuoc
giông thuân nhap noi
36. Trong ki thuat cây gen dùng plasmit, tê bào nhan thng dùng pho biên là ...(1) ...
nh vào dac diem ...(2)... c&a chúng
a. (1): E. coli, (2): Sinh s n rât nhanh
b. (1): Virut, (2): Sinh s n rât nhanh
c. (1): E. coli, (2): Câu to dơn gi n
d. (1): Virut, (2): Câu to dơn gi n
37. Theo Dacuyn, s) hình thành các dac diem thích nghi là:
a. Tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi
b. Biên d phát sinh vô h(ng. S) thích nghi hp lí dt dc thông qua s)
dào th i dng kém thích nghi
c. Ngoi c nh thay doi cham, sinh vat có kh nang ph n ng phù hp nên
không b dào th i
d. Loài m(i dc hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian tơng ng v(i
s) thay doi c&a ngoi c nh
38. Theo Lamac, tiên hóa là:
a. S) biên doi c&a các loài d(i nh hng tr)c tiêc c&a ngoi c nh
b. S) thích nghi hp lí c&a sinh vat sau khi dã dào th i các dng kém thích
nghi
c. Kêt qu c&a quá trình chon l'c t) nhiên thông qua dac tính biên d và di
truyên
d. S) phát trien có kê th"a lch s/, theo h(ng ngày càng hoàn thien, t" dơn
gi n dên ph c tp d(i tác dAng và tap quán hot dong c&a dong vat
39. Gi5 li nh5ng dot biên, biên d to hp có li giúp sinh vat thích nghi v(i diêu kien
sông và dào th i nh5ng dot biên, biên d to hp không có li cho sinh vat. Dây là
vai trò c&a nhân tô trong quá trình hình thành dac diem thích nghi?
a. Quá trình dot biên
b. Quá trình giao phôi
c. Quá trình ch'n l'c t) nhiên
d. Quá trình dot biên, quá trình giao phôi và quá trình ch'n l'c t) nhiên
40. Kêt qu c&a tiên hóa l(n là:
a. Hình thành nòi m(i
b. Hình thành th m(i
c. Hình thành loài m(i
d. Hình thành các nhóm phân loi trên loài
41. B(c quan tr'ng de dng sông có the s n sinh ra nh5ng dng giông chúng và di
truyên cho thê he sau là:
a. S) hình thành l(p màng
b. S) xuât hien các enzim
c. S) xuât hien cơ chê t) sao chép
d. S) hình thành các axit amin
42. Ngi ta x/ lí giông táo Gia Loc bang tác nhân gây dot biên nào de tao ra dc
giông “táo má hông”
a. Cônsixin
b. EMS
c. 5-BU
d. NMU
43. Dac diem quan tr'ng nhât c&a plasmit mà ngi ta ch'n nó làm vat the truyên gen
là:
a. ADN có sô lng cap nuclêôtít ít: t" 8000 – 20000 cap
b. ADN plasmit t) nhân dôi doc lap v(i ADN c&a nhiem sac the
c. Ch a gen mang thông tin di truyên qui dnh mot sô tính trng nào dó
d. Ch$ tôn ti trong tê bào chât c&a vi khuan
44. Ngi ta dùng tác nhân gây dot biên nào sau dây de to giông lúa Trân Châu lùn:
Nhiêu ht, ht ít rAng, chín s(m?
a. Kêt hp tia gamma v(i cônsixin
b. Kêt hp tia bêta v(i cônsixin
c. Kêt hp tia t/ ngoi v(i hóa chât NMU
d. Kêt hp tia gamma v(i hóa chât NMU
45. B(c quan tr'ng de dng sông có the xúc tác cho quá trình tong hp và phân gi i
các chât h5u cơ là:
a. S) hình thành l(p màng
b. S) xuât hien các enzim
c. S) xuât hien cơ chê t) sao chép
d. S) hình thành các axit amin
46. Gen bình thng Gen dot biên … ATA TXG AAA … … ATA XTX GAA A ...
… TAT AGX TTT … … TAT GAG XTT T … Dot biên trên thuoc dng gì?
a. mât 1 cap nuclêôtit
b. Thêm 1 cap nuclêôtit
c. thay 1 cap nuclêôtit
d. d o v trí gi5a 2 cap nuclêôtit
47. Dot biên xôma và dot biên tiên phôi có diem giông nhau là
a. dêu không di truyên qua sinh s n h5u tính
b. dêu x y ra trong tê bào sinh dAc
c. dêu x y ra trong nguyên phân
d. dêu di truyên qua sinh s n h5u tính
48. Kh nang t) dong duy trì, gi5 v5ng s) on dnh vê thành phân và tính chât c&a to
ch c sông là nh:
a. Quá trình trao doi chât
b. Quá trình tích luy thông tin di truyên
c. Kh nang t) diêu ch$nh
d. Quá trình sao mã c&a AND
49. Noi dung c&a tiên hóa l(n là:
a. Quá trình hình thành các nhóm phân loi trên loài: Chi, h', bo, l(p, ngành
b. Quá trình biên doi thành phân kieu gen c&a quân the bao gôm: Phát sinh
dot biên, phát sinh dot biên qua giao phôi, ch'n l'c các dot biên có li,
cách li sinh s n gi5a quân the biên doi và quân the gôc
c. S) tiên hóa dien ra bang s) c&ng cô ngau nhiên các dot biên trung tính
không liên quan gì dên tác dAng c&a ch'n l'c t) nhiên
d. Bao gôm 2 mat song song v"a tích luy biên d có li v"a dào th i biên d
có hi cho sinh vat
50. Trong chan nuôi, ngi ta dùng bò Sind lai v(i bò vàng Viet Nam de to ra bò lai
Sind nham de:
a. C i to màu da
b. C i to tâm vóc bò Viet Nam
c. C i to hàm lng bơ trong s5a
d. C i to s n lng s5a
51. Cơ chê tiên hóa theo Dacuyn là:
a. S) di truyên các dac tính thu dc trong di cá the d(i tác dAng cua
ngoi c nh hay tap quán hot dong
b. S) tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi d(i tác dAng c&a
ch'n l'c t) nhiên
c. Loài m(i hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian tơng ng v(i s)
thay doi c&a ngoi c nh
d. Loài m(i dc hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian d(i tác dAng
c&a ch'n l'c t) nhiên theo con dng phân li tính trng t" mot gôc chung
52. Cơ chê chính dan dên dot biên sô lng nhiem sac the là do:
a. Rôi lon phân li c&a nhiem sac the trong phân bào
b. Rôi lon phân li toàn bo bo nhiem sac the trong nguyên phân
c. Rôi lon phân li nhiem sac the trong gi m phân
d. Rôi lon phân li toàn bo bo nhiem sac the trong gi m phân
53. E th)c vat, de to ra dòng thuân ngi ta cho t) thA phân qua mây thê he?
a. L dên 2 thê he
b. 2 dên 3 thê he
c. 3 dên 4 thê he
d. 5 dên 7 thê he
54. Trong mot quân the giao phôi cân bang, biêt tân sô tơng dôi c&a 2 alen A và a là:
A/a = 0,7/0,3 thì thành phân kieu gen c&a quân the là:
a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa
b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa
c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa
d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa
55. E cây giao phân, nêu di dâu (I0) có t$ le the d hp 100% và cho t) thA phân bat
buoc qua các thê he. Khi di con có t$ le the dông hp là 93,75% thì quá trình
thA phân x y ra dên thê he th mây?
a. I3
b. I4
c. I5
d. In
56. Dot biên gen khi dã phát sinh dc ……. do cơ chê t) nhân dôi c&a ADN và dc
di truyên qua các thê he tê bào cơ the. Diên vào cho trông (…. ) cAm t/ nào d(i
dây cho câu trên dúng nghia
a. sao mã
b. gi i mã
c. tái b n
d. hôi biên
57. E cây giao phân, khi nào t) thA phân qua nhiêu thê he không gây hien tng thoái
hóa
a. Khi cơ the ban dâu có kieu gen dông hp lan
b. Khi cơ the ban dâu có kieu gen dông hp vê các gen troi có li
c. Khi cơ the ban dâu có kieu gen d hp
d. Khi cơ the ban dâu có kieu gen dông hp
58. Mot don nhiem sac the b d t quay 180o rôi gan vào v trí cu c&a nhiem sac the
dó. Dây là dng dot biên:
a. Mât don nhiem sac the
b. D o don nhiem sac the
c. Lap don nhiem sac the
d. Chuyen don nhiem sac the
59. Sơ dô: aa < Aa > AA có ý nghia:
a. Cơ the d hp c&a các alen luôn luôn tôt hơn the dông hp
b. Cơ the dông hp troi c&a các alen luôn luôn tôt hơn thê d hp
c. Cơ the dông hp troi c&a các alen luôn luôn tôt hơn the dông hp lan
d. Cơ the dông hp lan c&a các alen luôn luôn tât hơn thê dông hp troi
60. Theo Lamac, loài m(i dc hình thành nh thê nào?
a. S) di truyên các dac tính thu dc trong di cá the d(i tác dAng c&a
ngoi c nh hay tap quán hot dong
b. S) tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi d(i tác dAng c&a
ch'n l'c t) nhiên
c. Loài m(i hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian tơng ng v(i s)
thay doi c&a ngoi c nh
d. Loài m(i dc hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian d(i tác dAng
c&a ch'n l'c t) nhiên theo con dng phân li tính trng t" 1 gôc chung
61. E cây hoa liên hình có hoa màu dI (kieu gen AA) trông 200C, nhng khi trông
 850C cây ra hoa màu trang. Vay màu c&a hoa phA thuoc vào:
a. Môi trng
b. Kieu gen
c. Kieu gen và môi trng
d. Ánh sáng và nhiet do
62. Trong loài vn ngi ngày nay loài nào có quan he h' hàng gân nhât v(i ngi?
a. Vn
b. Gôrila
c. Tinh tinh
d. Di ơi
63. Biên doi nào d(i dây c&a hop s' ch ng tI tiêng nói dã phát trien?
a. Không có g mày
b. Trán rong và thang
c. Hàm d(i có lôi cam rõ
d. Xơng hàm thanh
64. Cơ s di truyên h'c c&a quá trình hình thành loài bang con dng lai xa và da boi
hóa là:
a. Tê bào c&a cơ the lai khác loài ch a bo NST c&a 2 loài bô mR
b. Hai bo NST dơn boi khác loài trong tê bào nên gây khó khan cho s) tiêp
hp và trao doi chéo gi5a các cap NST làm c n tr quá trình phát sinh
giao t/
c. S) da boi hóa giúp tê bào sinh dAc cơ the lai xa gi m phân bình thng
và cơ the lai xa h5u thA
d. Cơ the lai xa dc duy trì bo NST qua sinh s n sinh dUng
65. Kêt luan nào vê môi quan he gi5a kieu ben, môi trng và kieu hình trong quá
trình phát trien cá the sau dây là dúng?
a. Kieu hình là kêt qu c&a s) tơng tác gi5a kieu gen và môi trng
b. Kieu gen là kêt qu c&a s) tơng tác gi5a kieu hình và môi trng
c. Môi trng là kêt qu c&a s) tơng tác gi5a kieu gen và kieu hình
d. M c ph n ng là kêt qu c&a s) tơng tác gi5a kieu gen và môi trng
66. Cung câp nguyên lieu sơ câp cho quá trình ch'n l'c t) nhiên là vai trò c&a nhân tô
nào trong quá trình hình thành dac diem thích nghi?
a. Quá trình dot biên
b. Quá trình giao phôi
c. Quá trình ch'n l'c t) nhiên
d. Quá trình dot biên, quá trình giao phôi và quá trình ch'n l'c t) nhiên
67. Thành t)u lai kinh tê n(c ta to dc ln lai F1 có t$ le nc trên 40%, nang 1 t
sau 10 tháng tuoi. Dây là kêt qu c&a trng hp lai nào sau dây?
a. Pt/c: Ln cái $ Móng Cái x Ln d)c Thuoc Nhiêu
b. Pt/c: Ln cái Thuoc Nhiêu x Ln d)c $ Móng Cái
c. Pt/c: Ln cái $ Mông Cái x Ln d)c Di Bch
d. Pt/c: Ln cái Di Bch x Ln d)c $ Móng Cái
68. M c ph n ng c&a tính trng càng rong, càng giúp cho sinh vat:
a. Khó thích nghi v(i diêu kien sông
b. Chêt khi diêu kien sông thay doi
c. De thích nghi v(i diêu kien sông
d. Tang nang suât khi diêu kien sông thay doi
69. ADN có the dc truyên t" tê bào cho sang tê bào nhan nh:
a. Plasmit hoac the an khuan
b. Dot biên chuyen don NST tơng ho
c. Câu tiêp hp vi khuan
70. Dot biên gen câu trúc bieu hien thành nh5ng biên doi dot ngot mot hoac mot so
...... mot hoac vài cá the. Diên vào cho trông (......) cAm t" nào d(i dây cho câu
trên dúng nghia?
a. . kieu gen
b. tính trng
c. nhiem sac the
d. ADN
71. Dot biên câu trúc NST nào sau dây không làm mât hoac thêm vat chât di truyên?
a. Mât don NST
b. Lap don NST
c. D o don NST
d. Chuyen don NST
72. Dong l)c c&a ch'n loc t) nhiên là:
a. Do nhu câu và th hiêu c&a con ngi
b. Do dâu tranh sinh tôn c&a sinh vat
c. Biên d và di truyên
d. Hình thành nòi m(i và th m(i
73. Trong ch'n giông, dôi v(i cây trông t) thA phân thì phơng pháp ch'n l'c nào
sau dây v"a ít tôn kém nhât mà van d m b o hieu qu ?
a. Kêt hp ch'n l'c hàng lot v(i ch'n 1'c cá the
b. Không cân ph i ch'n l'c gì c
c. Chon l'c hàng lot mot lân
d. Ch'n loc hàng lot nhiêu lân
74. Kêt qu c&a ch'n l'c t) nhiên là:
a. Hình thành nòi m(i, th m(i
b. Hình thành loài m(i
c. Dong l)c tiên hóa c&a vat nuôi và các th cây trông
d. Dong l)c tiên hóa c&a sinh gi(i
75. Thí dA nào sau dây là thích nghi kieu hình?
a. Mot sô cây rAng lá vê mùa hè
b. Con b' que có thân và chi giông cái que
c. Con b' lá có dôi cánh giông lá cây
d. Con sâu do giông cành cây khô
76. Loài ng(i xuât hien vào k$:
a. Phân trang
b. Th 4
c. Th 3
d. Giura
77. Qua ch'n l'c t) nhiên, he di phân t/ nào tiêp tAc phát trien thành sinh vat?
a. Prôtêin – Lipit
b. Prôtêin – Saccarit
c. Prôtêin – Axit nuclêic
d. Axit nuclêic – Lipit
78. Dot biên gen lan se bieu hien thành kieu hình trong 1 quân the giao phôi khi
a. men lan b dot biên ltr li thành gen troi
b. gen c&a tât c các cá the trong quân the b dot biên thành gen lan
c. Xuât hien cá the mang gen dông hp lan trong quân the
d. gen lan b dot biên thA tinh v(i giao t/ mang gen bình thng
79. Dac diem nào sau dây không ph i c&a hien tng thoái hóa giông
a. T$ le the dông hp trong quân the tang
b. Các thê he sau boc lo nhiêu tính trng xâu
c. Con lai có s c sông hơn han bô mR
d. T$ le the d hp trong quân the gi m
80. Cách 1i nào dan dên hình thành loài m(i?
a. Cách li da lý
b. Cách li sinh thái
c. Cách li da lí và sinh thái
d. Cách li sinh s n và cách ly di truyên
81. Làm thê nào de có hien tng song nh boi the?
a. Da boi hóa thành công cơ the lai xa (n + n)
b. Gây dot biên NST
c. Gây dot bilên gen
d. Cho cơ the lai xa lai v(i nhau
82. Ngi khác vn ngi ngày nay diem can b n nào?
a. Bo xơng
b. Bo não
c. T chi
d. Lao dong, tiêng nói và t duy
83. Trong ng dAng ki thuat di truyên, ngi ta dã chuyen ...... t" loài thuôc lá c nh
Petunia vào cây bông và cây dau tơng. Diên vào cho trông (...... ) cAm t" nào
d(i dây cho câu trên dúng nghia?
a. Gen kháng thuôc diet cI
b. Gen qui dnh kh nang chông mot sô ch&ng virut
c. Gen qui dnh kh nang chông sâu rây
d. Gen tông hp chât kháng sinh
84. Dot biên phát sinh trong mot tê bào sinh dUng rôi dc nhân lên trong mot mô,
có the bieu hien mot phân cơ the, to nên the kh m, dc g'i là
a. dot biên giao t
b. dot biên xôma
c. dot biên tiên phôi
d. hoán v gen
85. Hai trV dông sinh khác tr ng có the có dac diem:
a. Luôn khác nhau vê: Nhóm máu, gi(i tính
b. Cùng hoac khác nhau vê: Nhóm máu, gi(i tính
c. Khác nhóm máu, nhng cùng gi(i tính
d. Cùng nhóm máu, nhng khác gi(i tính
86. Cơ the da boi có the dc phát hien bang phơng pháp nào d(i dây là chính xác
nhât?
a. Dánh giá thông qua kh nang sinh s n
b. Can c vào thi gian sinh trng kéo dài
c. Quan sát vê dêm sô lng nhiem sac the trong tê bào d(i kính hien vi
d. D)a vào s) quan sát vê kieu hình
87. Thí dA nào sau dây là thng biên?
a. Sâu an lá có màu xanh lá cây
b. Lá cây rau mác khi m'c trên cn có hình mui mác, khi m'c d(i n(c có
hình b n dài
c. Gà gô trang vùng tuyêt trang
d. B(m kalima khi dau cánh xêp li giông nh lá cây
88. Di Tân sinh gôm 2 k$ nào?
a. K$ th 1 và th 2
b. K$ th 2 và th 3
c. K$ th 3 và th 4
d. K$ th 4 và th 5
89. Dot biên gen phA thuoc vào nh5ng yêu tô nào?
a. gen có câu trúc bên hay kém bên
b. tác nhân lí, hóa trong ngoi c nh, dac diem và câu trúc c&a gen
c. loi, nông do, thi gian tác dong c&a tác nhân hóa h'c
d. lon, cng do, liêu lng tác dong c&a tác nhân vat lí
90. E ngi benh bch câu ác tính là do:
a. Lap don
b. Mât don cap NST 21 hoac 22
c. Chuyen don gi5a cap NST 21 và 22
d. D o don
91. Mot trong nh5ng nguyên nhân nào sau dây gây dot biên nhân to khó áp dAng cho
dong vat?
a. Dong vat bac cao là dơn tính
b. Dong vat bac cao có cơ quan sinh dAc phát trien
c. Cơ quan sinh s n c&a dong vat bac cao nam sâu trong cơ the
d. Dong vat bac cao khó b tác dong bi các tác nhân lí, hóa
92. Dot biên d o v trí 2 cap nuclêôtit trong bo ba mã hóa c&a gen câu trúc (không nh
hng bo ba m dâu và kêt thúc) se nh hng dên
a. 1 axit amin trong chuoi polypeptit
b. 2 axit amin trong chuoi polypeptit
c. 3 axit amin trong chuoi polypeptit
d. 4 axit amin trong chuoi polypeptit
93. Plasmit là gì?
a. Phân t/ ADN vòng c&a nhân tê bào vi khuân
b. Câu trúc ch a ADN trong tê bào chât c&a vi rút
c. Các bào quan trong tê bào chât c&a vi khuan
d. Câu trúc ch a ADN vòng trong tê bào chât c&a vi khuan
94. Dơn v to ch c cơ s c&a loài trong thiên nhiên là:
a. Nòi da lí
b. Nòi sinh thái
c. Nòi sinh h'c
d. Quân the
95. Mot bé gái trong tê bào sinh dUng c&a cơ the có 3 nhiem sac the sô 23. Bé gái
này b hoi ch ng gì?
a. Hoi ch ng 3X
b. Hoi ch ng Dao
c. Hoi ch ng Claiphentơ
d. Hoi ch ng Tơcnơ
96. ...... không có liên quan dên nh5ng biên doi c&a kieu gen nên không có di truyên,
vì vay không có ý nghia quan tr'ng trong tiên hóa. Hãy diên vào cho trông (...... )
cAm t" nào sau dây de câu trên dúng nghia?
a. Dot biên NST vê câu trúc
b. Dot biên NST vê sô lng
c. Biên d to hp
d. Thng biên
97. E th)c vat, de duy trì và c&ng cô u thê lai ngi ta s/ dAng phơng pháp:
a. Lai luân phiên
b. Lai h5u tính gi5a các cá the F1
c. T) thA phân các cây lai F1
d. Sinh s n sinh dUng
98. S/ dAng dot biên nhân to hn chê dôi tng nào sau dây?
a. Nâm
b. Cây trông
c. Vi sinh vat
d. Vat nuôi
99. Cơ chê tiên hóa theo Lamac là:
a. S) di truyên các dac tính thu dc trong di cá the d(i tác dAng c&a
ngoi c nh hay tap quán hot dong
b. S) tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi d(i tác dAng c&a
ch'n l'c t) nhiên
c. Loài m(i hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian tơng ng v(i s)
thay doi c&a ngoi c nh
d. Loài m(i dc hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian d(i tác dAng
có ch'n l'c t) nhiên theo con dng phân li tính trng t" l gôc chung
100. Các dng dot biên câu trúc nhiem sac the (NST) nh:
a. Mât don, lap don, d o don, chuyen don NST
b. The d boi, the da boi
c. The khuyêt nhiem, the 1 nhiem, the 3 nhiem, the da nhiem
d. the tam boi, the t boi
101. Vê mat di truyên h'c, phơng pháp lai nào lúc dâu làm tang t$ le the d
hp, sau dó tang dân t$ le the dông hp
a. Lai khác dòng
b. Lai khác th và to giông m(i
c. Lai khác loài
d. Lai c i tiên giông
102. Công nghe s n xuât insulin ch5a benh tieu dng cho ngi có giá thành
rV nh ng dAng c&a:
a. Phơng pháp tách chiêt
b. tong hp hóa h'c
c. Dot biên nhân to
d. Ki thuat di truyên
103. Dot biên gen phát sinh trong nguyên phân gôm có
a. dot biên giao t/ và dot biên xôma
b. dot biên xôma và hoán v gen
c. dot biên tiên phôi và dot biên giao t/
d. dot biên xôma và dot biên tiên phôi
104. Dac diem nào sau dây khác nhau gi5a thng biên và dot biên?
a. Thng biên do diêu kien môi trng thay dôi. Dot biên do các tác nhân
gây dot biên tác dong
b. Dot biên do diêu kien môi trng thay doi. Thng biên do các tác nhân
gây dot biên tác dong
c. Thng biên làm biên doi kieu gen. Dot biên không làm biên doi kieu gen
d. Thng biên làm biên doi kiêu hình và kieu gen. Dot biên làm biên dôi
kieu hình, không biên doi kiêu gen
105. E cây giao phân, nêu di dâu (I0) có t$ le the d hp 100% và cho t) thA
phân bat buoc qua các thê he. Khi di con có t$ le the dông hp là 1 - (½)n thì
quá trình thA phân x y ra dên thê he th mây? (n là sô thê he)
a. I3
b. I4
c. I5
d. In
106. Dac diem noi bat c&a di phân t/ prôtêin và axit nuclêic là:
a. Kích th(c l(n
b. Khô lng l(n
c. Da dng và dac thù
d. Có câu trúc da phân
107. Dot biên câu trúc NST nào sau dây thng ít nh hng dên s c sông c&a
cá the, góp phân tang cng s) sai khác gi5a các NST tơng ng to s) da dng
cho loài?
a. Mât don NST
b. Lap don NST
c. D o don NST
d. Chuyen don NST
108. Cách li nào cha dan dên hình thành loài m(i?
a. Cách li da lí
b. Cách li da lí và cách li sinh thái
c. Cách li sinh s n
d. Cách li di truyên
109. E cây giao phân, khi tiên hành t) thA phân bat buoc qua nhiêu thê he thì
con cháu có hien tng
a. Chông chu kém
b. sinh trng và phát trien cham
c. Thoái hóa
d. Nang suât gi m
110. S) kien nào d(i dây không ph i là s) kien no$ bat trong giai don tiên
hóa tiên sinh h'c?
a. Hình thành các chât h5u cơ ph c tp prôtêin và axit nuclêic
b. S) xuât hien các enzim
c. S) to thành côaxecva
d. S) xuât hien cơ chê t) sao chép
111. Mot dot biên mât 3 cap nuclêôtit sô 13,14, 15 trong gen câu trúc se làm
cho prôtêin tơng ng b:
a. mât 1 axit amin sô 3
b. mât 1 axit amin sô 4
c. mât 1 axit amin sô 5
d. mât axit amin th 13, 14, 15
112. Xu thê noi bat c&a phơng pháp ch'n l'c hàng lot là gì?
a. Kêt hp dc viec ch'n l'c d)a vào kieu hình v(i viec kiem tra kieu gen
b. Có hieu q&a dôi v(i các tính trng có he sô di truyên thâp
c. Ngoài viec duy trì c&ng cô giông ban dâu còn có tác dAng to ra giông m(i
d. Dơn gi n, de làm, áp dAng rong rãi
113. E ngi, the d boi nào sau dây có the gây chêt giai don hp t/?
a. OX
b. OY
c. XXY
d. XX
114. E th)c vat, nh5ng the 3n dc to ra bang cách:
a. Dùng cônsixin tác dong tr)c tiêp lên cơ the th)c vat
b. Dùng cônsixin tác dong tr)c tiêp lên hp t/
c. Lai 2 cây bô mR 3n v(i nhau
d. Lai cây bô mR 2n v(i 4n
115. Dot biên tiên phôi là dot biên x y ra 
a. tê bào sinh tinh
b. tê bào sinh tr ng
c. nh5ng lân nguyên phân dâu tiên (lân 1, 2, 3) c&a hp t/
d. Tê bào xôma
116. Dac diem nào sau dây khác nhau gi5a thng biên và dot biên?
a. Thng biên di truyên. Dot biên không di truyên
b. Thng biên không di truyên. Dot biên di truyên
c. Thng biên x y ra không dông lot. Dot biên x y ra dông lot
d. Thng biên có hi cho sinh vat. Dot biên có li cho sinh vat
117. Trong th)c tien ch'n giông cây lúa, ngi nông dân dã áp dAng phơng
pháp nào sau dây?
a. Chon l'c cá the nhiêu lân
b. Ch'n l'c cá the mot lân
c. Ch'n l'c hàng lot nhiêu lân
d. Ch'n l'c hàng lot mot lân
118. Xét câu trúc di truyên c&a các quân the sau dây:
P1 = 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1.
P2 = 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = l.
P3 = 070AA + 0,30Aa + 0,l0aa = 1.
Quân the nào dã cân bang?
a. P1, P2, P3
b. P1, P2
c. P2, P3
d. P1, P3
119. Phơng pháp nghiên c u tê bào là phơng pháp:
a. Theo dõi s) di truyên c&a tính trng qua nhiêu thê he de xác dnh quy luat
di truyên c&a tính trng dó
b. Theo dõi s) di truyên c&a tính trng qua nhiêu thê he de xác dnh các tính
trng do dot biên gen
c. Phân tích thành phân câu trúc ADN de xác dnh v trí, ch c nang c&a gen
trên nhiem sac the
d. Nghiên c u câu trúc hien vi c&a nhiem sac the de phát hien các benh và d
tat liên quan v(i các dot biên nhiem sac the
120. Dot biên gen troi x y ra mot giao t/ qua thA tinh se di vào hp t/. dott
biên này se
a. trng thái d hp và không bieu hien trên kieu hình c&a cơ the
b. trng thái d hp và bieu hien trên kieu hình c&a cơ the
c. trng thái dông hp troi và bieu hien trên kieu hình c&a cơ the
d. trng thái dông hp troi và không bieu hien trên kieu hình c&a cơ the
121. Cơ s vat chât ch& yêu c&a s) sông gôm 2 loi hp chât h5u cơ là:
a. Lipit và prôtêin
b. Axit nuclêic và prôtêin
c. Saccarit và lipit
d. Axit nuclêic và lipit
122. Noi dung thuyêt tiên hóa c&a Kimura là:
a. Quá trình hình thành các nhóm phân loi trên loài: Chi, h', bo, l(p, ngành
b. Quá trình biên doi thành phân kieu gen c&a quân the bao gôm: Phát sinh
dot biên, phát sinh dot biên qua giao phôi, ch'n l'c các dot biên có li,
cách li sinh s n gi5a quân the biên doi và quân the gôc
c. S) tiên hóa dien ra bang s) c&ng cô ngau nhiên các dot biên trung tính
không liên quan gì dên tác dAng c&a ch'n l'c t) nhiên
d. Bao gôm 2 mat song song v"a tích luy biên d có li v"a dào th i biên d
có hi cho sinh vat
123. Vì sao loài ngi se không biên dôi thành mot loài nào khác?
a. Vì diêu kien t) nhiên hien nay không giông diêu kien t) nhiên trong lch
s/
b. Vì con ngi không còn phát sinh dot biên
c. Vì con ngi không còn chu tác dong c&a các nhân tô sinh h'c
d. Vì con ngi có kh nang thích nghi mot cách ch& dong v(i m'i diêu kiên
sinh thái da dng, không phA thuoc vào diêu kien t) nhiên và cách li da lí
124. De khac phAc hien tng bât thA cơ the lai xa c&a th)c vât ngi ta s/
dAng phơng pháp
a. Lai c i tiên
b. Phơng pháp nuôi cây mô
c. ThA phân bang phân hoa hon hp c&a nhiêu loài
d. Gây dot biên da boi chan
125. Hien tng dông qui tính trng là hien tng:
a. Có kieu hình tơng t) các nòi sinh vat cùng loài
b. Mot sô nhóm sinh vat có kieu hình tơng t) nhng thuoc nh5ng loài khác
nhau, nh5ng nhóm phân loi khác nhau
c. Tiên hóa dien ra theo h(ng phân li, to thành nh5ng nhóm khác nhau có
chung nguôn gôc
d. Các nhóm phân loi trên loài dã hình thành theo con dng phân li, moi
nhóm bat nguôn t" mot loài to tiên
126. Trong ch'n giông th)c vat, ngi ta chiêu tia phóng x v(i cng do, liêu
lng thích hp lên bo phan nào sau dây c&a cây de gây dot biên giao t/?
a. Ht khô
b. Ht n y mâm
c. Ht phân, bâu nhAy
d. D$nh sinh trng c&a thân
127. Tât c các to hp gen trong quân the to nên:
a. Vôn gen c&a quân the
b. Kieu gen c&a quân the
c. Kieu hình c&a quân the
d. Tính dac trng trong vat chât di truyê c&a loài
128. Benh bch câu ác tính ngi là do dot biên:
a. 3 nhiem sac thê cap 21
b. Nhiem sac the 13 – 15
c. Mât don cap nhiem sac the 21 hoac 22
d. 3 nhiem sac the 16 – 18
129. [ng dAng dot biên nhân to ngi ta dã to dc giông lúa MT1 có dac
diem?
a. Chín s(m, thân thâp, c ng cây, chu phèn, nang suât tang 15 dên 25% so
v(i dng gôc
b. Nang suât cao, chông benh bc lá, kháng rây, chât lng go trung bình
c. Chín s(m, nang suât cao, không kháng rây, chât lng go cao, thân cao
d. Nang suât cao, thân thâp, không chu phèn, không kháng rây
130. Tác nhân gây dot biên nào gây kích thích nhng không gây lon hoá?
a. Tia phóng x
b. Tia t/ ngoii
c. Sôc nhiet
d. 5-Brôm uraxin
131. Ti vùng thng lu sông Amour có nòi chim sV ngô châu Âu và nòi chim
sV ngô Trung Quôc song song tôn ti nhng không có dng lai. Dây là giai don
chuyen t" dng nào sang loài m(i?
a. Nòi da lí
b. Nòi sinh thái
c. Nòi sinh h'c
d. Quân the
132. Trong ch'n giông hien di, nguôn nguyên lieu ch& yêu nhât de ch'n l'c
là:
a. Dot biên gen
b. Dot biên câu trúc NST
c. Dot biên sô lng NST
d. Biên d to hp
133. Di Trung sinh có 3 k$ theo th t) t" xa dên nay là:
a. Tam diep – Giura – Phân trang
b. Tam diep – Phân trang – Giura
c. Phân trang – Giura – Tam diep
d. Giura – Phân trang – Tam diep
134. Xu thê lai gi m dân qua các thê he vì các thê he sau:
a. T$ le the d hp tang, the dông hp gi m, các gen lan có hi dc bieu hien
b. T$ le the d hp gi m, the dông hp tang, các gen lan có hi dc bieu hien
c. T$ le the d hp tang, the dông hp gi m, các gen troi có hi dc bieu
hien
d. T$ le the d hp gi m, the dông hp tang, các gen troi có hi dc bieu
hien
135. E cà chua 2n = 24, the tam boi có sô nhiem sac the là
a. 12
b. 24
c. 36
d. 48
136. E thuôc lá, cap gen aa qui dnh kh nang chu lnh t(i 10oC, AA qui dnh
kh nang chu nóng dên 35oC, cây d hp Aa chu dc nhiet do t" 10oC dên
35oC. Dac diem này dc gi i thích bang gi thuyêt:
a. Vê tác dong c&a hien tng troi không hoàn toàn
b. Vê trng thái d hp
c. Vê tác dong cong gop c&a các gen troi có li
d. Siêu troi
137. Theo Lamac, nguyên nhân tiên hóa c&a th)c vat và dong vat bac thâp là:
a. Chúng có kh nang t) biên doi d(i tác dAng c&a ngoi c nh
b. Do thay doi tap quán hot dong
c. Do s) biên doi các cơ quan bo phan tơng ng
d. Do ch'n l'c t) nhiên thông qua các dac tính biên d và di truyên c&a sinh
vat
138. E th)c vat, trong tê bào sinh dUng có bo NST 2n da nhân dôi nhng thoi
vô sac không hình thành, bô NST không phân li. Nêu hien tng này x y ra lân
nguyên phân dâu tiên c&a hp t/ se to thành
a. Cơ the tam boi
b. Cơ the t boi
c. Cành cây (ngay cho dot biên) tam boi
d. Cành cây (ngay cho dot biên) t boi
139. Dơn v b biên doi trong gen dot biên là
a. 1 hoac mot sô cap nuclêôtit
b. 1 hoac 1 sô ADN
c. 1 hoac mot sô nhiem sac the
d. 1 hoac mot sô axit amin
140. Trong ch'n giông th)c vat, lai xa kèm theo ...... dã to ra dc nh5ng
giông lúa mì, khoai tây da boi, có s n lng cao, chông benh giIi. Diân vào cho
trông (......) cAm t" nào d(i dây cho câu trên dúng nghia?
a. Ch'n l'c
b. Da boi hóa
c. Lai c i tiên
d. Gây dot biên
141. Nghiên c u tê bào c&a mot benh nhân, ngi ta phát hien cap nhiem sac
the 21 b mât don. Trng hp trên là nguyên nhân c&a benh:
a. Bch tng
b. Máu khó dông
c. Tieu dng
d. Ung th máu
142. Mot trong nh5ng nguyên nhân nào sau dây gây dot biên nhân to khó áp
dAng cho dong vat?
a. Dong vat bac cao có he hô hâp phát trien, phan ng rât nhy
b. Dong vat bac cao có cơ quan sinh dAc phát trien, ph n ng rât nhy
c. Dong vat bac cao có he thân kinh phát triên. ph n ng rât nhy
d. Dong vat bac cao có he tuân hoàn phát trien, ph n ng rât nhy
143. Dot biên nào sau dây gây hau qu ít nhât
a. mât l cap nuclêôtit th 1 trong bo ba mã hóa th l
b. mât 1 cap nuclêôtit bo ba mã hóa th 2
c. Mât 3 cap nuclêôtit kê tiêp trong bo ba mã hóa th 3
d. Mât 3 cap nuclêôtit kê tiêp trong bo ba mã hóa th 2 và 3
144. Lai xa dc s/ dAng dac biet pho biên trong ch'n giông:
a. Vi sinh vat
b. Cây trông
c. Vat nuôi
d. Vat nuôi và cây trông
145. Nh5ng biên doi kieu hình c&a cùng 1 kieu gen, phát sinh trong quá trình
phát trien c&a cá the d(i nh hng c&a môi trng. Bien doi này là
a. Biên d to hp
b. Dot biên NST
c. Dot biên gen
d. Thng biên
146. Yêu tô nào sau dây là kêt qu tác dong c&a giông và ky thuat s n xuât?
a. Giông
b. Ky thuat s n xuât
c. Môi trng
d. Nang suât
147. D tat nào ngi di truyên do gen dot biên troi?
a. Câm diêc
b. Xơng chi ngan
c. S t môi
d. Bch tng
148. Dáng d ng thang c&a ngi dc c&ng cô d(i tác dAng c&a:
a. Nhu câu trao doi kinh nghiem
b. Nhìn thây kV thù t" xa
c. Viec chuyen t" di sông trên cây xuông mat dât trông tr i
d. Di sông tap the
149. Trong ch'n giông th)c vat, viec chiêu x thng không dc th)c hien 
bo phan nào sau dây c&a cây de gây dot biên?
a. Ht khô
b. Ht n y mâm
c. Re
d. D$nh sinh trng c&a thân
150. Lí do nào sau dây không ph i là hn chê c&a Lamac?
a. Cha phân biet dc biên d di truyên và biên d không di truyên
b. Cha phân biet dc nguôn nguyên lieu và nguôn nguyên lieu ch& yêu c&a
ch'n l'c
c. Cha hieu dc nguyên nhân phát sinh biên d và cơ chê di truyên biên d
d. Cha hieu rõ cơ chê tác dAng c&a ngoi c nh và chon l'c t) nhiên
151. Lch s/ phát trien c&a sinh vat gan v(i lch s/ phát trien c&a:
a. S) tiên hóa hóa h'c
b. S) tiên hóa sinh h'c
c. Hp chât h5u cơ
d. VI Trái dât
152. Trong công nghe sinh h'c, dôi tng thng dc s/ dAng làm de s n
xuât các s n pham sinh h'c là:
a. Vi khuan
b. Vi rút
c. Th)c khuan
d. Plasmit
153. Thí dA nào sau dây là thích nghi kieu gen?
a. Con tac kè thay doi màu sac theo nên môi trng
b. Lá cây rau mác thay doi theo môi trng
c. Mot sô cây rAng lá vào mùa hè
d. b(m Kalima khi dau cánh xêp li giông nh lá cây
154. Ki thuat cây gen dùng plasmit là the truyên gôm mây khâu ch& yêu?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
155. Kêt luan nào vê môi quan he gi5a kieu gen, môi trng và kieu hình trong
quá trình phát trien cơ the sau dây là dúng?
a. Bô mR truyên cho con nh5ng tính trng dã hình thành san và di truyên 1
kieu gen
b. Bô mR không truyên cho con nhân tính trng dã hình thành san và không
di truyên kieu gen
c. Bô mR không truyên cho con nh5ng tính trng dã hình thành san và di
truyên 1 kieu gen
d. Bô mR truyên cho con nh5ng tính trng dã hình thành san và không di
truyên 1 kieu gen
156. Di Nguyên sinh bat dâu cách nay bao lâu?
a. 6200 trieu nam
b. 2060 trieu nam
c. 6020 trieu nam
d. 2600 trieu nam
157. Cây nào sau dây nêu t) thA phân bat buoc qua nhiêu thê he thì chiêu cao
thân gi m dân, nang suât gi m, xuât hien các dng lùn bch tng
a. Bâu
b. Bí
c. Ngô
d. Lúa
158. Nguyên nhân gây ra thng biên là do:
a. S) biên doi c&a nhiem sac the
b. Tác dong c&a môi trng
c. S) biên dôi trong kieu gen
d. S) tơng tác gi5a kieu gen v(i môi trng
159. E ruôi giâm, hien tng mat lôi thành mat rât dRt là do:
a. 2 lân lap don 16A trên nhiem sac the thng
b. 3 lân lap don 16A trên nhiem sac the thng
c. 3 lân lap don 16A trên nhiem sac the gi(i tính X
d. 2 lân lap don 16A trên nhiem sac the gi(i tính X
160. E thI, có the dùng hóa chât nào sau dây tác dông lên tinh hoàn hoac
buông tr ng de gây dot biên?
a. 5-Brôm uraxin
b. Hydroxylamin (NH2OH)
c. Nitrôzô metyl urê
d. Cônsixin
161. Ng)a cái 2n = 64 NST cho lai v(i l"a d)c 2n = 62 NST, sinh ra con la có
bo NST:
a. n + n = 32 NST + 31 NST
b. 4n = 126 NST
c. 2n + 2n = 64 NST + 62 NST
d. 3n = 93 NST
162. Mot tê bào và vi khuan F. coli sau 12 gi se to ra:
a. 16 tê bào con
b. 16 ngàn tê bào con
c. 16 trieu tê bào con
d. 16 t$ tê bào con
163. Thích nghi kieu gen là:
a. Khi thay doi môi trng, the dot biên có the thay doi giá tr thích nghi c&a

b. Ngoi c nh thay doi làm thay doi tap quán hot dong dong vat
c. S) ph n ng c&a c&a cùng mot kieu gen thành nh5ng kieu hình khác nhau
d. S) hình thành nh5ng kieu gen qui dnh nh5ng tính trng và tính chât dac
trng cho t"ng loài,t"ng nòi trong loài
164. ThI, chôn, cáo x lnh vê mùa dông có bo lông dày, màu trang lan v(i
tuyêt, vê mùa hè lông tha và chuyen sang màu xám hoac vàng. S) biên doi nào

a. Thng biên
b. Dot biên nhiem sac the
c. Biên d to hp
d. Dot biên gen
165. Tình trng có he sô di truyên cao thì tính trng dó phA thuoc ch& yêu vào:
a. Kieu hình
b. Môi trng
c. Tác dong c&a con ngi
d. Kieu gen
166. Gi s/ trong mot quân the giao phôi, biêt tân sô tơng dôi c&a 2 alen A và
a là: A/a = 0,8/0,2 thì tân sô tơng dôi A/a thê he sau là:
a. 0,8
b. 0,2
c. 4
d. 0,8/0,2
167. Phơng pháp nghiên c u di truyên nào giúp phát hien nguyên nhân c&a
hoi ch ng Dao ngi?
a. Phơng pháp nghiên c u ph he
b. Phơng pháp nghiên c u trV dông sinh
c. Phơng pháp nghiên c u tê bào
d. Phơng pháp nghiên c u di truyên h'c t vân
168. Theo Dacuyn, loài m(i dc hình thành nh thê nào?
a. S) di truyên các dac tính thu dc trong di cá thê d(i các dAng c&a
ngoi c nh hay tap quán hot dong
b. S) tích luy các biên d có li, dào th i các biên d có hi
c. Loài m(i hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian tơng ng v(i s)
thay doi c&a ngoi c nh
d. Loài m(i dc hình thành t" t" qua nhiêu dng trung gian d(i tác dAng
c&a ch'n l'c t) nhiên theo con dng phân li tính trng t" 1 gôc chung
169. Yêu tô nào sau dây qui dnh nang suât cu the c&a giông trong gi(i hn c&a
m c ph n ng do kieu gen qui dnh
a. Giông
b. Ky thuat s n xuât
c. Môi trng
d. Nang suât
170. Cơ s di truyên h'c c&a luat hôn nhân gia dình: Câm kêt hôn trong h'
hàng là:
a. Rôi lon quá trình phân li NST, gây hoi ch ng Dao
b. Rôi loan quá trình phân li NST gi(i tính gây các hoi ch ng: OX, XXX
XXY
c. Thê he sau xuât hien các bieu hienbât thng vê trí tue
d. Gen lan có hi trng thái dông hp bieu hien ra kieu hình
171. De hn chê benh dái tháo dng gây nên do dot biên gen lan ngi,
ngi ta dùng phơng pháp:
a. Tiêm insulin cho ngi benh
b. Tiêm kháng sinh liêu cao cho ngi benh
c. Tiêm cho sinh si huyêt cho ngi benh
d. Phau thuat nôi mch cho ngi benh
172. Hóa chât gây dot biên NST nh:
a. 5-Brôm uraxin
b. Hydroxylamin (NH2OH)
c. Êtyl metal sunfonat
d. Cônsixin
173. Th t) các giai don chính trong ki thuat cây gen dùng plasmit là:
a. To ADN tái to hp – Tách ADN c&a tê bào cho - Chuyen ADN vào tê
bào nhan
b. Tách ADN c&a tê bào nhan – To ADN tái to hp – Chuyen ADN tái to
hp vào tê bào cho
c. Tách ADN c&a tê bào cho – Chuyen ADN vào tê bào nhan – To ADN tái
to hp
d. Tách ADN c&a tê bào cho – To ADN tái t hp – Chuyen ADN tái to
hp vào tê bào nhan
174. Dùng 1 giông cao s n de c i to giông có nang suât thâp là mAc dích c&a
phơng pháp lai:
a. Lai khác dòng
b. Lai khác th và to giông m(i
c. Lai khác loài
d. Lai c i tiên giông
175. Dot biên da bôi pho biên :
a. Dong vat và th)c vat
b. Vi sinh vat
c. Th)c vat
d. Dong vat
176. Cơ the lai xa thng không có kh nang:
a. Sông
b. Sinh s n
c. Sinh trng
d. Kháng rây
177. E ngi, các hoi ch ng do dot biên d boi trên cap nhiem sac the gi(i tính
dc phát hien nh phơng pháp nào?
a. Nh phơng pháp nghiên c u trV dông sinh cùng tr ng
b. Nh phơng pháp nghiên c u ph he
c. Nh phơng pháp nghiên c u trV dông sinh khác tr ng
d. Nh phơng pháp nghiên c u tê bào
178. Mot nam thanh niên benh mù màu có mot em trai sinh dôi bình thng
cùng nhóm máu. Cap sinh dôi này là cùng tr ng hay khác tr ng, vì sao?
a. Benh mù màu do gen qui dnh, cap sinh dôi có 1 ngi bình thng và 1
ngi mac benh, ch ng tI h' khác nhau vê kieu gen nên cap sinh dôi này
là khác tr ng
b. Cap sinh dôi trên có cùng gi(i tính và nhóm máu t c có cùng kieu gen,
ch ng tI dây là cap sinh dôi cùng tr ng
c. Cap sinh dôi trên có cùng nhóm máu t c có cùng kieu gen, ch ng tI dây là
cap sinh dôi cùng tr ng
d. Cap sinh dôi trên có cùng gi(i tính t c có cùng kieu gen, ch ng tI dây là
cap sinh dôi cùng tr ng
179. Các nguyên nhân bên trong tê bào gây dot biên gen nh:
a. Tia phóng x, tia t/ ngoi, sôc nhiet, 5-brôm uraxin, etylmetal sunfonat,…
b. tác nhân lí hoc
c. tác nhân lí h'c, hóa h'c và nh5ng rôi lon trong quá trình sinh lí
d. rôi lon trong quá trình sinh lí, hóa sinh c&a tê bào
180. Dot biên gen làm tang sô bông trên khóm, tang sô ht trên bông lúa Trân
Châu lùn là dot biên
a. có li cho sinh vat
b. có hi cho sinh vat
c. trung tính cho sinh vat
d. có li, hoac có hi, hoac trung tính cho sinh vat
181. E dong vat, khi giao phôi gi5a các con có chung bô mR, hoac gi5a bô mR
v(i con cái c&a chúng thì thê he con cháu có hien tng:
a. Thoái hóa
b. Cơ the suy yêu
c. Nang suât gil m
d. Quái thai
182. Khâu th 3 trong ky thuat cây gen là:
a. Chuyen ADN tái to hp vào tê bào cho và to diêu kien cho gen dã ghép
dc bieu hien
b. Chuyen ADN tái to hp vào tê bào nhan và to diêu kien cho gen dã ghép
dc bieu hien
c. Chuyen plasmit vào tê bào cho và tao diêu kien cho plasmit dc bieu
hien
d. Chuyen plasmit vào tê bào nhan và to diêu kien cho plasmit dc bieu
hien
183. Lai giông lúa X1 v(i giông lúa CN2 dc giông lúa m(i VX-83 có dac
tính: Nang suât cao, chông benh bc lá, ngan ngày, chât lng go cao, kháng rây,
... Dây là phơng pháp lai:
a. Lai khác dòng
b. Lai khác th và to giông m(i
c. Lai khác loài
d. Lai c i tiên giông
184. Nang suât c&a mot giông phA thuôc vào:
a. Dac tính c&a giông
b. Bien pháp ky thuat dang s/ dAng
c. Chê do dinh dUng
d. Kêt qu tác dong c&a ki thuat s n suât vào giông
185. Cá map, ng long, cá voi có nh5ng dac diem giông nhau là
a. S) sông chung trong môi trng n(c bien
b. Nguôn th c an giông nhau
c. S) dông qui tính trng
d. To ch c ngày càng cao
186. Mot trong các benh và d tat di truyên ngi do dot biên
a. Lùn
b. Da bch tng
c. Mù màu dI, lAc
d. Ung th máu
187. Mot trong nh5ng lí do nào sau dây cho biêt da sô dot biên là có hi nhng
li xem là nguyên lieu tiên hóa?
a. Ngoi c nh thay doi làm cho dot biên thay doi theo
b. Giá tr thích nghi c&a mot dot biên có the thay doi tùy to hp
c. Dot biên thng có hi, nhng phân l(n dot biên gen là gen troi
d. Dot biên câp do phân t/ ch$ là dot biên trung tính
188. Lai xa dc s/ dAng pho biên trong ch'n giông cây trông sinh s n sinh
dUng là do:
a. Ht phân c&a loài này có the nay mâm trên vòi nhAy c&a loài kia
b. Có the khac phAc hien tng bât thA bang phơng pháp gây da boi chan
c. Có the duy trì nhng dac tính tôt c&a cây lai F1 qua sinh s n sinh dUng
d. Cây trông da sô là lUng tính
189. S) lap don NST x y ra vào ky dâu c&a gi m phân I là do:
a. Hien tng tiêp hp và trao doi chéo bình thng gi5a 2 trong 4 crômatit
c&a cap tơng dông
b. Hien tng tái kêt hp c&a NST nào dó v(i don nhiem sac the b d t
c. Hien tng t) nhân dôi bât bình thng c&a don NST dó
d. Hien tng tiêp hp lech và trao doi chéo không cân gi5a 2 trong 4
crômatit c&a cap tơng ng
190. Ngi b ung th máu thuoc dng nào c&a dot biên câu trúc NST
a. Lap don
b. Mât doan
c. Chuyen don
d. D o don
191. Ngày nay, s) sông không the dc hình thành t" chât vô cơ theo phơng
th c hóa h'c dc n5a vì:
a. Thiêu prôtêin và axit nuclêic trong t) nhiên
b. Thiêu diêu kien t) nhiên nh thi nguyên th&y c&a Trái dât hoac chât h5u
cơ dc to thành ngoài cơ the sông se b vi khuan phân h&y
c. S) sông ch$ hình thành theo phơng th c sinh h'c trong cơ the sông
d. Thiêu côaxecva trong t) nhiên
192. Tôm ba lá là sinh vat xuât hien k$:
a. Cambri
b. Xilua
c. Pecmơ
d. Dêvôn
193. Trong ky thuat cây gen ngi ta thng dùng dôi tng nào làm the
truyên?
a. Plasmit
b. X khuan
c. E. Coli
d. Vi khuan
194. Ngi mR tuoi 35 dên 40 sinh con b hoi ch ng Dao có xác xuât cao vì
a. Tê bào sinh giao t/ b lão hóa, s) phân li các NST b rôi lon
b. Tê bào sinh giao t/ b lão hóa, s) phân li cap NST 23 b rôi lon
c. Tê bào sinh giao t/ b lão hóa, s) phân li cap NST 21 b rôi lon
d. Gen dã lap trình san
195. Biên doi nào sau dây là thng biên ngi?
a. Thiêu máu do bch câu ác tính
b. Thiêu máu do hông câu hình liêm
c. Ngi t" dông bang lên miên núi có sô lng hông câu tang
d. Gi m hông câu do benh sôt rét
196. Tác nhân gây dot biên nào gây kích thích và ion hoá các nguyên t/ khi
chúng di xuyên qua các mô sông?
a. Tia phóng x
b. Tia t/ ngoi
c. Sôc nhiet
d. 5-Brôm uraxin
197. Dong vat lên cn dâu tiên là:
a. Êch, nhái
b. Bò sát
c. Nhen
d. LUng c dâu c ng
198. The da boi ít gap dong vat là do:
a. Da sô các dong vat không có kh nang sinh s n sinh dUng
b. Dong vat không to dc giao t/ có kh nang sông và thA tinh
c. Trong thiên nhiên dong vat ít khi b dot biên hơn so v(i th)c vat
d. Cơ chê xác dnh gi(i tính b rôi lon nh hng dên qúa trình sinh s n
199. Ky thuat di truyên là ky thuat thao tác
a. Trên bo NST c&a tê bào vi khuân
b. Trên bo NST c&a vi rút
c. Trên vat lieu di truyên m c tê bào
d. Trên vat lieu di truyên m c tê bào phân t/
200. Phơng pháp nào giúp xác dnh he sô di truyên c&a mot sô tính trng 
ngi?
a. Phơng pháp nghiên c u ph he
b. Phơng pháp xét nghiem lâm sàng
c. Phơng pháp nghiên c u trV dông sinh
d. Phơng pháp nghiên c u tê bào h'c
201. Thng biên là nh5ng biên doi:
a. Vê câu trúc và sô lng c&a nhiem sac the
b. Trong vat chât di truyên
c. Trong câu trúc c&a gen
d. Vê kieu hình c&a cùng mot kieu gen
202. Biên doi trong dãy nuclêôtit c&a gen câu trúc se dan t(i
a. biên doi trong câu trúc c&a phân t/ prôtêin tơng ng và cuôi cùng dan
dên biên doi trong câu trúc c&a mARN
b. biên doi trong câu trúc c&a phân t/ prôtêin tơng ng và cuôi cùng dan
dên biên doi trong câu trúc c&a tARN
c. biên doi trong câu trúc c&a mARN và cuôi cùng dan dên biên doi trong
câu trúc c&a phân t/ Protein tơng ng
d. biên dôi trong câu trúc c&a tARN và cuôi cùng dan dên biên doi trong câu
trúc c&a phân t/ protein tơng ng
203. Dung dch cônxisin 0,1% - 0.2% khi thâm vào mô dang phân bào se
a. C n tr s) hình thành thoi vô sac làm cho NST nhân dôi nhng không
phân li
b. To thành thoi vô sac làm cho NST nhân dôi và phân li
c. Gây dot biên câu trúc NST
d. C n tr tê bào tr i quac ác kì c&a phân bào
204. Rôi lon cơ chê t) nhân dôi ADN làm phát sinh
a. dot biên gen
b. dot biên sô lng nhiem sac the
c. dot biên câu trúc nhiem sac the
d. dot biên nhiem sac the
205. Tiêu chuan phân biet nào là quan tr'ng nhât de phân biet các loài vi khuan
có quan he thân thuoc?
a. Tiêu chuan hình thái
b. Tiêu chuan da lí, sinh thái
c. Tiêu chuan sinh lí, hóa sinh
d. Tiêu chuan di truyên
206. De xác dnh tính trng nào dó do gen quyêt dnh là ch& yêu, tính trng nào
chu nh hng nhiêu c&a môi trng, ngi ta dùng phơng pháp:
a. Nghiên c u tê bào
b. Nghiên c u trV dông sinh cùng tr ng
c. Nghiên c u trV dông sinh khác tr ng
d. Nghiên c u ph he
207. Trong ch'n giông, ngi ta dùng phơng pháp t) thA phân bat buoc hoac
giao phôi can huyêt nham mAc dích:
a. C&ng cô tính trng mong muôn, to dòng thuân de loi bI gen xâu hoac
chuan b lai khác dòng
b. To ra các cá the có m c do d hp t/ cao, s/ dAng u thê lai
c. Hn chê hien tng thoái hóa giông
d. C i to giông
208. Cơ chê hình thành bo nhiem sac the tam boi
a. Do dot biên d boi trên cap nhiem sac the gi(i tính
b. Do dot dên da boi cơ the 2n
c. Do s) thA tinh c&a giao t/ 2n v(i giao t/ n
d. Do rôi lon cơ chê nguyên phân c&a mot tê bào lUng boi
209. MAc tiêu c&a phơng pháp lai kinh tê là gì?
a. To con lai F1 có u thê lai cao làm s n pham mà li ít tôn th c an
b. C i tiên giông de lây u thê lai
c. To ra giông m(i có u thê lai cao
d. Duy trì u thê lai trong s n xuât
210. Vai trò c&a ch'n l'c t) nhiên theo quan niem c&a Kimura là:
a. C&ng cô các dot biên trung tính
b. Gi5 li dot biên có li, dào th i các dot biên có hi
c. Gi5 li dot biên có li
d. Dào th i các dot biên có hi
211. Quân the là mot nhóm cá the ......, cùng sinh sông trong mot kho ng không
gian nhât dnh, trong dó các cá the giao phôi t) do v(i nhau sinh con có kh nang
sinh s n. Hãy diên vào cho trông (...... ) cAm t" nào sau dây cho câu trên dúng
nghia?
a. Cùng loài
b. Khác 1oài
c. cùng chi
d. Khác chi
212. Trong mot quân the giao phôi, biêt thành phân k$eu gen thê he P là:
0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa = l thì thành phân kieu gen thê he F1 là:
a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa
b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa
c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa
d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa
213. Giai don tiên hóa hóa h'c t" các chât vô cơ dã hình thành các chât h5u cơ
dơn gi n rôi ph c tp là nh:
a. S) xuât hien cơ chê t) sao chép
b. Tác dong c&a các enzim và nhiet do
c. Tác dAng c&a các nguôn nang lng t) nhiên (b c x nhiet, tia t/ ngoi,
...)
d. Các cơn ma kéo dài hàng ngàn nam
214. Khâu th 1 trong ky thuat cây gen là
a. Tách ADN trong NST c&a tê bào cho và cat don ADN nh5ng diem xác
dnh trong NST c&a tê bào cho
b. Tách plasmit ra khIi tê bào vi khuân và cat ADN vòng c&a plasmit
c. Tách ADN trong NST c&a tê bào cho và tách plasmit ra khIi tê bào vi
khuan
d. Tách ADN trong NST c&a tê bào cho cat ADN vòng c&a plasmit. Nôi
don ADN vào plasmit to ADN tái to hp
215. Noi cung c&a ch'n l'c nhân to là:
a. Hình thành nòi m(i, th m(i
b. Hình thành loài m(i
c. Gôm 2 mat song song: V"a gi5 li nh5ng biên d có li cho cơn ngi,
v"a dào th i nh5ng biên d không có li cho con ngi
d. Gôm 2 mat song song: V"a tích luy nh5ng biên có li cho sinh vat, v"a
dào th i nh5ng biên không có li cho sinh vat
216. Dot biên gen là ...... cho qúa trình ch'n l'c t nhiên Diên vào cho trông
(......) t" nào d(i dây cho câu trên dúng nghia
a. . nguôn nguyên lieu
b. nguôn nguyên lieu ch& yêu
c. nguôn nguyên lieu th yêu
d. nguôn nguyên lieu phong phú
217. Nh5ng ngi mac hoi ch ng Claiphentơ có sô lng nhiem sac the là:
a. 45, cap gi(i tính XO
b. 45, cap gi(i tính YO
c. 47, cap gi(i tính XXX
d. 47, cap gi(i tính XXY
218. Benh máu khó dông ngi do gen lan qui dnh nam trên nhiem sac the
nào?
a. NST th 21
b. NST th 23
c. NST gi(i tính Y
d. NST gi(i tính X
219. Dot biên thay thê mot cap nuclêôtit trong gen câu trúc (không nh hng
bo ba m dâu và kêt thúc) se nh hng dên
a. l axit amin trong chuoi polypeptit
b. 2 axit amin trong chuoi polypeptit
c. 3 axit amin trong chuoi pôlypeptit
d. 4 axit amin trong chuoi polypeptit
220. C i c& (Raphanus sativus) 2n = 18 NST cho giao phân v(i c i bap
(Brassica oleracea) 2n = 18 NST, dc c i lai F1 có bo NST:
a. n + n = 9 NST + 9 NST
b. 4n = 126 NST
c. 2n + 2n = 64 NST + 62 NST
d. 3n = 93 NST
221. Dac diem nào sau dây khác nhau gi5a thng biên và dot biên?
a. Thng biên là nguôn nguyên lieu cho ch'n giông và tiên hóa. Dot biên
có ý nghia quan tr'ng trong ch'n giông và tiên hóa
b. Thng biên là nguôn nguyên lieu ch& yêu cho ch'n giông và tiên hóa.
Dot biên là nguôn nguyên lieu cho ch'n giông và tiên hóa
c. Thng biên có ý nghia quan tr'ng trong ch'n gilông và tiên hóa. Dot
biên là nguôn nguyên lieu cho ch'n giông và tiên hóa
d. Thng biên ít có ý nghia quan tr'ng trong ch'n giông và tiên hóa. Dot
biên là nguôn nguyên lieu cho ch'n giông và tiên hóa
222. To ra vô sô các biên d to hp cung câp nguôn nguyên lieu th câp cho
quá trình ch'n l'c t) nhiên là vai trò c&a nhân tô nào trong quá trình hình thành
dac diêm thích nghi?
a. Quá trình dot biên
b. Quá trình giao phôi
c. Quá trình ch'n l'c t) nhiên
d. Quá trình dot biên, quá trình giao phôi và quá trình ch'n l'c t) nhiên
223. Hình thành loài bang con dng lai xa và da boi hóa là phơng th c
thng gap :
a. Th)c vat
b. Dong vat
c. Dong vat ít di dong
d. Dong vat kísinh
224. E cây giao phân, nêu di dâu (I0) có t$ le the d hp 100%, sau khi t) thA
phân bat buoc qua các thê he thì I3 có t$ le the dông hp lan là:
a. 75%
b. 50%
c. 37,5%
d. 25%
225. Trong quân the giao phôi, thành phân kieu gen P và F1 có the khác nhau
(do quân the cha cân bang) se làm cho:
a. Tân sô tơng dôi c&a các alen thay doi qua các thê he
b. Tân sô tơng dôi c&a các alen không thay doi qua các thê he
c. T$ le kieu hình P và F1 van giông nhau
d. Thành phân kieu gen F2 khác F1
226. E cây trông, ngi ta s/ dAng phơng pháp gây dot biên nhân to nào de
gây dot biên cành cây?
a. Ngâm ht khô trong dung dch hóa chât có nông do thích hp
b. Ngâm ht n y mâm trong dung dch hóa chât có nông do thích hp
c. Tiêm dung dch có nông do thích hp vào bâu nhAy
d. Quân bông có tam dung dch hóa chât vào d$nh sinh trng c&a thân
227. E th)c vat, trong tê bào sinh dUng có bo NST 2n da nhân dôi nhng thoi
vô sac không hình thành, bo NST không phân li. Nêu hien tng này x y ra 
d$nh sinh trng c&a 1 cành cây se to thành
a. Cơ the tam boi
b. Cơ the t boi
c. Cành cây (ngay cho dot biên) tam boi
d. Cành cây (ngay cho dot biên) t boi
228. The ba nhiem kép dc hình thành t" s) thA tinh c&a:
a. Giao t/ 2n v(i giao t/ n
b. Giao t/ n + 1 + 1 v(i giao t/ 2n
c. Giao t/ n + 1 v(i giao t/ 2n
d. Giao t/ n + 1 v(i giao t/ n – 1
229. M c ph n ng hep là
a. Nh5ng biên doi kieu hình c&a cùng 1 kieu gen, phát sinh trong quá trình
phát trien cá the d(i nh hng c&a môi trng
b. Gi(l hn thng biên c&a 1 kieu gen tr(c nh5ng diêu kien môi trng
khác nhau
c. Nh5ng tính trng de dàng thay doi theo nh hngg c&a diêu kien sông
d. Nh5ng tính trng ít thay doi theo nh hng c&a diêu kien sông
230. E lúa di mch, dot biên làm tang hot tính amylaza là dng:
a. Lap don
b. Mât don
c. Chuyen don
d. D o don
231. Có giông tôt mà không nuôi trông dúng yêu câu ky thuat thì:
a. Nang suât van cao
b. Không phát huy hêt nãng suât c&a giông
c. Nang suât se thâp
d. Nang suât t" min dên max
232. Nhân tô chính chi phôi quá trình phát sinh loài ngi giai don vn
ngi hóa thch là:
a. Lao dong, tiêng nói, t duy
b. Phát sinh nhiêu chât phóng x
c. Chê to và s/ dAng công cA lao dong
d. Quá trình biên d, giao phôi và ch'n l'c t) nhiên
233. ADN c&a plasmit có dac diem:
a. Dng xoan kép ch a t" 8000 dên 200000 cap nuclêôtit
b. Dng xoan kép ch a t" vài chAc ngàn dên vài trieu cap nuclêôtit
c. Dng vòng ch a t" 8000 dên 200000 cap nuclêôtit
d. Dng vòng ch a t" vài chAc ngàn dên vài trieu cap nuclêôtit
234. Trong tê bào nhan, plasmit mang ADN tái to hp có kh nang tôn ti và
...... doc lap v(i ADN c&a NST. Diên vào cho trông (......) cAm t" nào d(i dây
cho câu trên dúng nghia?
a. T) h&y
b. Tô hp
c. T) nhân dôi
d. Gi i mã
235. Hóa chât nào sau dây khi thâm vào tê bào se làm thay thê cap G-X thành
T-A hoac X-G?
a. 5-Brôm uraxin
b. Hydroxylamin (NH2OH)
c. Êtyl metal sunfonat
d. Cônsixin
236. Thành t)u c&a ki thuat di truyên là:
a. To dot biên gen là nguôn nguyên lieu ch& yêu cho ch'n giông
b. To dot biên là nguôn nguyên lieu cho ch'n giông
c. Tang cng biên d to hp
d. S n xuât trên qui mô công nghiep các s n pham sinh h'c nh vi khuan
237. Yêu tô nào sau dây qui dnh gi(i hn c&a nang suât c&a giông (t" min dên
max)
a. Giông
b. Ky thuat s n xuât
c. Môi trng
d. Nang suât
238. Dot biên thêm 1 cap nuclêôtit trong gen câu trúc (không nh hng bo ba
m dâu và kêt thúc) se làm
a. mât mot bo ba mã hóa trên gen, do dó lám mât 1 axit aimn tơng ng
b. thêm môt bo ba mã hóa trên gen, do dó làm thêm 1 axit amin tơng ng
c. thay dôi các bo ba mã hóa trên gen do dó làm thay doi các axit amin tơng
ng
d. thay doi các bo ba mã hóa trên gen t" diem x y ra dot biên cho dên cuôi
gen, do dó làm thay doi các ait amin tơng ng
239. Tác nhân gây dot biên nào làm cho cơ chê noi cân bang c&a cơ the không
khi dong kp, gây chân thơng trong bo máy di truyên?
a. Tia phóng x
b. Tia t/ ngoi
c. Sôc nhiet
d. 5-Brôm uraxin
240. Lai c i c& (2n = 18 NST) v(i c i bap (2n = 18 NST). C i lai F1 dc t
boi nên có bo NST:
a. n + n = 9 NST + 9 NST
b. 4n = 26 NST
c. 2n + 2n = 18 NST + 18NST
d. 3n = 93 NST
241. Kh nang ph n ng c&a cơ the sinh vat tr(c nh5ng thay dôi c&a môi
trng do yêu tô nào qui dnh?
a. Diêu kien môi trng
b. Kieu gen c&a cơ the
c. Kieu hình c&a cơ the
d. Tác dong c&a con ngi
242. Thuyêt tiên hóa tong hp dc hình thành vào:
a. Dâu thê k$ XX
b. Trong thap niên 30 c&a thê k$ XX
c. Trong các thap niên 30 dên 50 c&a thê k$ XX
d. Trong thap niên 70 c&a thê k$ XX
243. Chim sV ngô Ân Do và chim sV ngô Trung Quôc dc hình thành nh:
a. Cách li da lí
b. Cách li sinh thái
c. Cách li da lí và sinh thái
d. Cách li sinh s n và cách li di truyên
244. Vat chât vô cơ khác vat chât h5u cơ the hien t" câp do:
a. Phân t/
b. Tê bào
c. Cá the
d. Quân the
245. Vai trò c&a plasmit trong ky thuat di truyên là gì?
a. Làm the truyên gen
b. Kêt nôi vào ADN tê bào nhan
c. Truyên thông tin di truyên
d. Lu gi5 thông tin di truyên
246. Lai xa làm xuât hien nh5ng tính trng m(i mà lai cùng loài không th)c
hien dc vì:
a. S/ dAng nguôn gen ngoài nhân
b. Kêt hp nh5ng tính trng tôt c&a bô mR
c. Do kêt hp dc he gen c&a các sinh vat cách xa nhau trong he thông phân
loi
d. Hn chê dc s) tác dong c&a các yêu tô có hi
247. Giao phôi can huyêt còn g'i là:
a. Giao phân
b. t) thA phân
c. Lai Giông
d. Giao phôi gân
248. Trong chan nuôi, biêt he sô di truyên vê s n lng tr ng c&a gà Lơgo: 9%
- 22%, suy ra s n lng tr ng c&a gà Lơgo:
a. PhA thuoc vào th c an: 9% - 22%
b. PhA thuoc vào giông: 78% - 91% và th c an: 9% - 22%
c. PhA thuoc vào giông: 78% - 91%
d. PhA thuoc vào giông: 9% - 22%
249. Thí dA nào sau dây là m c ph n ng hRp?
a. S n lng s5a c&a bò nh hng nhiêu theo diêu kiên cham sóc và th c an
b. T$ le bơ trong s5a ít thay doi theo diêu kiên cham sóc và th c an
c. Sô ht lúa trên bông thay doi nhiêu theo diêu kien nuôi trông và môi
trng t) nhiên
d. Sô lng tr ng c&a gà lơgo thay doi nhiêu theo diêu kien cham sóc và
th c an
250. S) di truyên vê tính trng màu da ngi dc nghiên c u d)a trên
phơng pháp
a. Nghiên c u tê bào
b. Nghiên c u ph he
c. Nghiên c u trV dông sinh
d. Nghiên c u nh hng c&a môi trng lên kieu gen



Fri Oct 15, 2010 3:35 pm
[Thành viên] - Khách viKhách viếng thăm

Bài gửiTiêu đề: Re: 250 câu trắc nghiệm sinh học

Tiêu đề: 250 câu trắc nghiệm sinh học

Chú phụng xem đổi lại phông chữ đi. Bị lỗi hoài ak.



Sat Oct 16, 2010 8:33 pm
avatar
[Thành viên] - phungnguyenmembers
members
Bài viết : 41
PMP : 76
Được thanks : 0
Tham gia ngày : 24/09/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: 250 câu trắc nghiệm sinh học
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: 250 câu trắc nghiệm sinh học

lỗi nhưng đọc được mà chú.



[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: 250 câu trắc nghiệm sinh học

Tiêu đề: 250 câu trắc nghiệm sinh học



250 câu trắc nghiệm sinh học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
۩ DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG-BÌNH TRỊ-THĂNG BÌNH-QUẢNG NAM۩ :: sinh-
Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG - QUẢNG NAM. Designed bởi Võ Hồng Nhân.Mọi thắc mắc góp ý xin gởi về langtu.dasau.kodatinh@gmail.com hoặc 0984096102.Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog